Affiliate Pogoji

Affiliate (partnerski) dogovor

Dogovorjeni stranki:

AŽ – SVETOVNA POTOVANJA d.o.o., Trg osvoboditve 2, 2230 Lenart v Slovenskih goricah (v nadaljevanju AŽ)

in

zasebnik (fizična) oziroma pravna oseba, ki se je z izpolnitvijo affiliate pristopnice, registrirala kot Affiliate partner Celostnih potovanj (v nadaljevanju Affiliate partner).

1. člen

AŽ omogoča Affiliate partnerju pravico do oglaševanja turističnih produktov in storitev iz ponudbe, ki se nahaja na spletni strani www.celostna-potovanja.si na način kot je definirano v tem dogovoru. 

2. člen

AŽ je dolžna ažurirati svojo bazo podatkov in omogočiti Affiliate partnerju pristop z vsemi potrebnimi informacijami in pogoji, da bo lahko affiliate program funkcioniral na predviden način.

3. člen

V kolikor Affiliate partner poseduje več web strani na katere namerava postaviti AŽ tekstovne linke ali banerje, mu AŽ omogoča koriščenje istih affiliate linkov na vseh straneh. V tem primeru je Affiliate partner dolžan v affiliate pristopnici vpisati vse web strani, ki jih dodatno poseduje ali o tem naknadno obvesti AŽ.

4. člen

Za vsako rezervacijo katero ustvari obiskovalec preusmerjen iz strani Affiliate partnerja, AŽ Affiliate partnerju odobri provizijo glede na realiziran promet (opravljena rezervacija in izvedeno potovanje – izlet). Odstotek provizije je odvisen od ustvarjenega prometa v obračunskem obdobju enega leta kot prikazuje spodnja tabela. Obračunsko obdobje je 12 mesecev in se prične s prvim datumom, ko je Affiliate partner izpolnil pristopnico.

4. člen

Določitev odstotka affiliate provizije glede na ustvarjen promet

Promet v EUR (letno)  Provizija %

do 15 000                    
15 000 – 50 000 6
50 001 – 100 000 7
Nad 100 001 po dogovoru

V promet se ne štejejo: turistična taksa, prijavnina, prijava gostov, zavarovanja odpovedi potovanja in dodatna zdravstvena zavarovanja (npr. Coris), letalske vozovnice, ki se prodajajo samostojno in niso sestavni del aranžmaja, trajektne karte, vseh vrst vstopnice in vstopnine ter vsa ostala doplačila.

5. člen

AŽ se zavezuje Affiliate partnerju omogočiti dostop osebnemu Affiliate računu, kjer Affiliate partner lahko preveri število preusmerjenih gostov, število rezervacij ter izvedenih izletov – potovanj in višino provizije. Na podlagi tega obračuna se izplačuje affiliate provizija. V primeru stornacije rezervacije iz strani kupca oziroma zaradi odpovedi izleta – potovanja se provizija ne izplača. 

6. člen

Dolžnost AŽ je generiranje mesečnega obračuna affiliate provizije najkasneje do 10. v sledečem mesecu. 

7. člen

Minimalni znesek za katerega Affiliate partner izstavi račun je 150 EUR. V kolikor Affiliate partner zahteva izplačilo pod 150 EUR, bo nakazilo zmanjšano za bančne stroške.

8. člen

V kolikor je Affiliate partner pravna oseba je dolžna AŽ izstaviti fakturo. Izplačana provizija je bruto. V kolikor je Affiliate partner fizična oseba se izplača neto znesek, saj se od bruto zneska (ustvarjena provizija) odvedeno zakonsko določene obveznosti (davki). Afiliate provizijo lahko izkoristi kot popust pri naslednji rezervaciji oz. ta popust prenese na katerega od družinskih članov (navpična in vodoravna linija do 2 kolena). 

9. člen

Po vsaki prejeti fakturi je AŽ dolžan izplačati Affiliate partnerju provizijo v roku 30 dnih po prejemu fakture, prav tako obračunati zakonsko določene obveznosti in jih plačati ter nakazati neto provizijo v roku 30 dni, ko fizična oseba pisno izrazi željo po izplačilu.

10. člen

V kolikor faktura, ki jo izstavi Affiliate partner presega 150 EUR bančne stroške nosi AŽ, ostale stroške Affiliate partner. V kolikor faktura ne dosega 150 EUR, bančne stroške nosi Affiliate partner.

11. člen

AŽ prevzema vso odgovornost glede na rezervacijo, proces in plačilo rezervacije, pošiljanje voucherja oz. obvestila o odhodu, obvestilo o morebitni odpovedi in reševanje reklamacij.

12. člen

AŽ omogoča Affiliate partnerju pristop do osebnega online Affiliate računa, v katerem ima Affiliate partner vpogled v sledeče:

a.) generator affiliate likov, statistiko preusmerjenih obiskovalcev, število povpraševanj, plačanih in storniranih rezervacij,

b.) najnovejše banerje,

c.) navodila za instaliranje,

d.) obračun za vsako obračunsko obdobje z ustvarjeno provizijo.

Statistični podatki so znotraj obračunskega obdobja podvrženi spremembam. Obveza AŽ je generiranje mesečnega obračuna provizije (7. člen) na podlagi katerega so vidni končni podatki. 

13. člen

Informacije na www.celostna-potovanja.si se razumejo kot veljavne v trenutku vnosa. Vsi podatki so predmet rednega pregledovanja. AŽ si pridržuje pravico, da na podlagi lastne presoje in ocene ter brez predhodne najave, spremeni podatke v opisih in cenah posameznih ponudb in storitev, ki jih ponuja na spletni strani.

14. člen

Podatki katere Affiliate partner objavlja na svojih straneh in so vezani na ponudbo AŽ, morajo biti isti kot na strani www.celostna-potovanja.si. V kolikor AŽ pri pregledu partnerjeve spletne strani ugotovi podatke, ki so v nasprotju s tem členom dogovora, je dolžan v roku 48 ur po prejemu obvestila popraviti podatke ali pa si AŽ pridržuje pravico, da prekine sodelovanje z Affiliate partnerjem.

15. člen

Izpolnjena affiliate pristopnica je istovetna podpisanemu dogovoru. Dogovor se zaključi v času enega leta od trenutka, ko se izpolni affiliate pristopnica iz strani partnerja. Dogovor, brez predhodnega pojasnila, se lahko prekine kadarkoli iz strani vključenih strank z odpovednim rokom enega meseca pod pogojem, da so poravnane oz. izpolnjene vse obveznosti za čas trajanja dogovora. V kolikor se sodelovanje pisno ne odpove v roku meseca dni pred iztekom dogovora, se avtomatsko nadaljuje za naslednje leto.

16. člen

V kolikor AŽ ugotovi, da Affiliate partner ruši ugled, si AŽ zadržuje pravico do enostranske odpovedi Dogovora brez pravice Affiliate partnerja do odpovednega roka. Rušenje ugleda se smatra masovno pošiljanje e-mailov v imenu AŽ (spam metoda oglaševanja), objavljanje vsebine v nasprotju načel poslovanja AŽ in vse kar za Affiliate Partnerja predstavlja osnovo za materialno odgovornost za izgubo pravice do izplačila preostanka provizije

17. člen

AŽ si pridržuje vse pravice vezane na zaščiteno ime firme, oznako firme, logotip, slogan, tekste, programe, grafične rešitve in vso stalo intelektualno pravo. Prepovedana je sprememba logotipa, headera ali banerja iz strani Affiliate Partnerja. V kolikor Affiliate Partner želi koristiti AŽ oglas v drugačnem formatu od ponujenega, je obvezno AŽ seznaniti s predlogom ter zaprositi za dovoljenje za objavo tega. Dovoljena je uporaba tekstov AŽ z upoštevanjem avtorskega prava (navajanje izvora in linka). Slikovne materiale AŽ je mogoče koristiti samo s pisnim dovoljenjem. Prepovedano je vsako nepooblaščeno koriščenje slikovnih in pisnih materialov, ki prav tako podležejo materialni odgovornosti Affiliate partnerja proti lastniku tega materiala, a AŽ si pridržuje pravico do enostranske odpovedi dogovora brez pravice Affiliate partnerja o odpovednem roku.

18. člen

Vhod v Affiliate program je omogočen vsem internetnim stranem katerim je vsebina skladna s standardi poslovanja AŽ in ne vključujejo naslednje vsebine: nasilje, bilo katera oblika diskriminacije, ilegalne aktivnosti, erotika, pornografija in podobno. AŽ si pridržuje pravico, da novim in že obstoječim Affiliate partnerjem, prekine sodelovanje v Affiliate programu. Lastnik zavrnjene web strani lahko po odstranjeni neprimerni vsebini na strani, vloži ponovni zahtevek za vključitev v AŽ Affiliate program ali predlaga drugo svojo spletno stran, ki ustreza dogovorjenim standardom AŽ.

19. člen

AŽ si pridržuje pravico na spremembo skladno svojim potrebam, bilo katerega člena v Splošnih pogojih brez predhodnega pisnega ali ustnega obvestila. Nove spremembe lahko Affiliate Partner sam ugotovi s skrbnim in rednim preverjanjem AŽ strani. Affiliate partner ne more vplivati na izvršene spremembe po 15 dneh po objavi. Če Affiliate partner ne pošlje pisnega obvestila v 15 dneh po objavi se smatra, da se Affiliate Partner strinja s spremembami.

20. člen

Dogovor obe strani zavezuje, da bosta morebitne spore reševali z medsebojnim dogovorom. V kolikor to ne bo mogoče bo za reševanje pristojno okrajno sodišče v Lenartu v Slovenskih Goricah. 

 

Lenart v Slovenskih Goricah, 01.08.2022.

Proceed Booking