Pravilnik nagradnih iger objavljenih na facebooku

Pravilnik nagradnih iger objavljenih na facebooku

1. člen: Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre AŽ – SVETOVNA POTOVANJA d.o.o., Trg osvoboditve 2, 2230 Lenart, ki objavlja nagradno igro v reklamne namene na facebooku – uradni strani podjetja.

2. člen: Trajanje nagradne igre
Trajanje je navedeno ob objavi na facebooku.

3. Člen: nagradno vprašanje in nagradni sklad

Nagradno vprašanje oz. pogoji za sodelovanje so objavljeni na facebooku strani AŽ – SVETOVNA POTOVANJA d.o.o. Vrsta nagrade je prav tako objavljena. Pogoj za sodelovanje v žrebanju je, da pravilno odgovori, deli objavo in se istočasno prijavi na e-novice (če še ni prijavljena) na spletni strani:

https://az-sp.us8.list-manage.com/subscribe?u=8f2e6ffd629aba01bab6c4c6e&id=d11ac838c3

(izpolnit mora vse tri pogoje: pravilen odgovor, prijava na e-novice, delitev objave)

 

4. člen: Objava nagradne igre
Nagradna igra je objavljena na facebooku – profilu podjetja AŽ-SVETOVNA POTOVANJA d.o.o.

5. člen: Pogoji sodelovanja v nagradni igri
Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s. p. – ji v nagradni igri ne morejo sodelovati. Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka fizična oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je starejša od 18 let.
Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja.

6. člen:
Organizator bo ime, priimek in e-naslov udeleženca (v nadaljevanju podatki), ki jih ta navede v tej prijavi na nagradno igro ter davčno številko, predložitev katere bo organizator od udeleženca zahteval le v primeru, da je udeleženec v nagradni igri izbran, obdeloval za izvedbo nagradne igre. V primeru, če bo udeleženec v nagradni igri nagrajen, bo organizator ime in priimek udeleženca objavil tudi na svoji facebook profilu podjetja.

7. člen:
V času obdelave podatkov ima udeleženec pravico do dostopa, popravka, omejitve obdelave ali izbrisa vseh ali posameznih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi, in sicer pisno z zahtevo, posredovano na email turizem@az-sp.si. Udeleženec ima pravico do ugovora, do prenosljivosti podatkov in do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

8. člen
Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Soglasje za prejemanje elektronskih sporočil lahko kadar koli trajno ali začasno prekliče preko elektronske pošte turizem@az-sp.si.

9. člen
Organizator bo podatke, ki se na podlagi soglasja obdelujejo za namen neposrednega trženja, obdeloval do preklica soglasja, pri čemer preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov pred preklicem. Podatke, ki jih na podlagi pogodbenih obveznosti in zakonskih predpisov obdeluje za namen izvajanja nagradne igre, bo organizator hranil skladno z zakonsko določenimi roki hrambe.

10. člen
Uporabnik osebnih podatkov je: marketing oddelek organizatorja. Organizator nagradne igre podatkov ne bo posredoval tretjim osebam z izjemo javnim organom, katerim je podatke dolžan posredovati na podlagi veljavnih predpisov.

11. člen: Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade
Pravila nagradne igre bodo objavljena na facebook spletni strani.
Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. Izid žrebanja je dokončen, pritožbe nanj niso možne. Nagrade ni možno menjati za denar.
Nagrajenci bodo obveščeni o nagradi preko e-mail naslova, za prevzem nagrade pa se lahko z veljavnim osebnim dokumentom in davčno številko oglasijo na sedežu podjetja. Za prevzem nagrade mora nagrajenec organizatorju sporočiti ime, priimek, naslov, elektronski naslov in svojo davčno številko.
Nagrajenci imajo možnost prevzeti nagrado najkasneje v roku dveh mesecev, če ni drugače navedeno. Nagrade ni možno menjati za gotovino. Organizator se zaveže, da bo izvedel vse zakonsko določene davčne postopke.

12. člen: Zasebnost in varstvo podatkov
Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, da jih bo uporabljal za v nadaljevanju navedene namene. Organizator obdeluje zbrane osebne podatke za namene: za izvajanje nagradne igre, izdajo nagrad, obračun dohodnine nagrajencev, za namene marketinškega obveščanja, za namene promocije. Za namene kontaktiranja posameznik dovoljuje uporabo elektronske pošte. Za namene marketinškega obveščanja posameznik dovoljuje uporabo elektronske pošte, imena in priimka, pri čemer AŽ – SVETOVNA POTOVANJA d. o. o. pošilja personalizirane novice. Davčna številka se uporabi za obračun dohodnine nagrajenca. Datum rojstva v primeru dobitka v nagradni igri se uporabi za preverjanje nagrajenčeve starosti. Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime, priimek, naslov, telefon, davčna številka, elektronska pošta, podpis, rojstni datum, fotografija, starost. Navedene podatke lahko organizator nagradne igre in z njim povezana podjetja obdelujejo za lastne potrebe do preklica privolitve posameznika oz. do časa, ko podatki več ne bodo služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki podatkov ter lahko od upravljavca zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov z učinkom od dne podaje izjave dalje.
Udeleženec pred prevzemom nagrade podpiše soglasje, da lahko organizator nagradne igre njegovo ime, tako kot tudi slikovni in zvočni zapis le tega časovno in krajevno neomejeno ter brez zahtevanega plačila objavi v marketinške in reklamne namene ter za promocijo, na spletni strani in na FB strani, kot tudi na reklamnih letakih in drugih tiskanih medijih, ki so v povezavi s podjetjem. Posredovanje narejenih fotografij ali video materiala tretjim osebam, oziroma uporaba v druge neimenovane namene se ne bo izvedla, v kolikor ni le ta potrebna za obdelavo in izdelavo slikovnega ter video materiala. Podpis soglasja za objavo zgoraj opredeljenih osebnih podatkov na prej opredeljenih medijskih kanalih je pogoj za prevzem nagrade.

13. člen: Ostale določbe
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju AŽ – SVETOVNA POTOVANJA d. o. o. in njihovi ožji družinski člani ter druge fizične ali pravne osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca pri prevzemu nagrade zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa.
Organizator igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku lahko razveljavi ali spremeni pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni, tehnični vzroki ali višja sila.

14. člen: Pravila
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prireditvijo in izdajo nagrade, ter za udeležence, ki z izpolnitvijo podatkov priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletni strani na facebook strani. Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna izključno komisija, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila lahko imenuje in pooblasti odvetnika.

15. člen: Reševanje sporov
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem je pristojno sodišče v Lenartu.

16. člen: Veljavnost pravil
Pravila pričnejo veljati 01.10.2018

AŽ – SVETOVNA POTOVANJA d.o.o.

 

Proceed Booking